Τρίτη, 13 Φεβρουαρίου 2018

Θέσεις της ΡΙ.ΚΙ.Π. Β.Β.Β. για την ορθολογικότερη-οικολογικότερη διαχείριση των αστικών αποβλήτων.


              
                                                                 
                                                                   Βούλα  13 / 2 /2018   
  blogs     : http://rikipvvv.blogspot.gr/                                                     Αριθμ. Πρωτοκ. : 09 / 2018          
  Ε-mail    : rikipvvv@gmail.com                                                                      
  Facebook     : www.facebook.com/rikipvvv   

             
Δελτίο  Τύπου – Ανακοίνωση

Θέσεις της ΡΙ.ΚΙ.Π.  Β.Β.Β. για την ορθολογικότερη-οικολογικότερη διαχείριση των αστικών αποβλήτων.    
                                                                                                                      

   Η ΡΙ.ΚΙ.Π.  Β.Β.Β.  θεωρεί ότι η ορθολογικότερη/ οικολογικότερη διαχείριση των αστικών αποβλήτων είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την αλλαγή συμπεριφοράς και αντίληψης των πολιτών και των επιχειρήσεων αλλά και με την αξιόπιστη, αποτελεσματική και κοινωνικά δίκαιη εφαρμογή του Εθνικού, αλλά και των Περιφερειακών και των Τοπικών σχεδίων σε επίπεδο Δήμου. 

Η θέση μας είναι ότι «Το καλύτερο απόβλητο είναι αυτό που δεν παράχθηκε ποτέ» και για αυτό δίνουμε μεγαλύτερο βάρος ιεραρχικά στην πρόληψη, στην ελαχιστοποίηση του όγκου των αποβλήτων, στην επαναχρησιμοποίηση και στη συνέχεια, ως τελική επιλογή, την ανακύκλωση. 


Συγκεκριμένα θεωρούμε ότι ανακύκλωση δεν είναι ο μπλε κάδος και πως υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες διαχωρισμού και τοποθέτησης των υλικών σε ξεχωριστούς κάδους όπως π.χ. γυαλί, πλαστικό, χαρτί, μέταλλο, οργανικά κ.ά.(διαλογή στην πηγή)

Υπάρχουν και κατηγορίες υλικών όπως π.χ. τα κλαδέματα, ογκώδη, τηγανέλαια, ηλεκτρικές συσκευές μελάνια, μπαταρίες, λαμπτήρες κ.λπ. που και για αυτά υπάρχει η δυνατότητα αποκομιδής και διαχείρισης με έναν ορθολογικό, οικολογικό και οικονομικό τρόπο (πράσινα σημεία).

Το νέο ευρωπαϊκό και εθνικό θεσμικό πλαίσιο για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων θέτει διαρκώς αυστηρότερες προδιαγραφές και στόχους εντός αυστηρού χρονικού πλαισίου, που πρέπει να εφαρμοσθούν από τις τοπικές κοινωνίες. 

Έτσι έως το 2020 η προετοιμασία για την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση των υλικών αποβλήτων, όπως τουλάχιστον το χαρτί, το μέταλλο, το πλαστικό και το γυαλί από τα νοικοκυριά και ενδεχομένως άλλης προέλευσης στο βαθμό που τα απόβλητα αυτά είναι παρόμοια με τα απόβλητα των νοικοκυριών, πρέπει να αυξηθεί κατ’ ελάχιστον στο 50% κατά βάρος και αναμένεται αύξηση του.

Η ΕΕ θέτει σαν στόχο και την μείωση του όγκου-βάρους των αποβλήτων προς τελική διάθεση.

Η Ελλάδα βρίσκεται ακόμη στο μεσαίωνα όσο αφορά την ορθολογική-οικολογική διαχείριση αστικών αποβλήτων. Ακολουθεί την καταστροφική μέθοδο της ταφής του συνόλου σχεδόν των σύμμεικτων αστικών αποβλήτων, σε ΧΥΤΑ ( χωματερές), με αποτέλεσμα να πληρώνει η Ελλάδα καθημερινά πολλές χιλιάδες ευρώ περιβαλλοντικά πρόστιμα στην ΕΕ. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει η βούληση και η επίσπευση της μετάβασης σε αποκατάσταση των κορεσμένων ΧΥΤΑ και την ενεργοποίηση ΧΥΤΥ δηλαδή χώρων υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων αστικών αποβλήτων ( θεωρητικά μειούμενο ποσοστό του συνόλου των αστικών αποβλήτων μετά την εφαρμογή μεθόδων αποφυγής-επανάχρησης- ανακύκλωσης).

Η ανάγκη για επίσπευση και εντατικοποίηση της ανακύκλωσης στην πηγή με ξεχωριστούς κάδους έχει σαν σκοπό και την συλλογή χρήσιμων πρώτων υλών που μέχρι χθες θάβονταν σαν άχρηστα.

Η εξοικονόμηση αυτή των πρώτων υλών,  κρίνεται σαν μία αναγκαιότητα στα πλαίσια της κυκλικής οικονομίας (σχέδιο 1), λόγω της σταδιακής εξάντλησης τους.

Σε όλους τους Δήμους των αναπτυγμένων χωρών οι τοπικές μονάδες διαχείρισης αστικών αποβλήτων βρίσκονται ή μέσα στον αστικό ιστό ή  ακριβώς στα όρια του. Δεν νοείτε ηθικά πρώτιστα και για λόγους οικονομοτεχνικούς, η χωροθέτηση μονάδων διαχείρισης των αστικών αποβλήτων ενός  Δήμου εντός ορίων άλλου ( εκτός από διαδημοτικές εγκαταστάσεις ).

Το  Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) σε επίπεδο Δήμου οφείλει να περιλαμβάνει:

1. Δραστηριότητες ενημέρωσης - πρόληψης και διαλογής στην πηγή, σε επίπεδο δήμου με 
- Δίκτυο κάδων για την προδιαλογή οργανικών και ανακυκλώσιμων υλικών σε διακριτά ρεύματα, 
- Δίκτυο πολλών «πράσινων σημείων – πράσινες γωνιές» για τη συγκέντρωση υλικών που δεν κατευθύνονται στους κάδους, όπως ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, συσσωρευτές, ελαστικά, ογκώδη αντικείμενα, τυχόν συγκεντρωμένες μεγάλες ποσότητες ανακυκλώσιμων από πολίτες, επιχειρήσεις, υπηρεσίες, σχολεία και την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης – ανταλλαγής υλικών όπως ρουχισμού, επίπλων και παλαιών αντικειμένων κλπ. και το κεντρικό πράσινο σημείο.
- Σύστημα αποκομιδής και μεταφοράς που αφορά τα αναγκαία οχήματα, τους χώρους στάθμευσης, διαλογής-δεματοποίησης ανακυκλώσιμων, ογκωδών και τους σταθμούς μεταφόρτωσης με την πρόβλεψη ότι σταδιακά θα μειώνεται η ανάγκη για μεταφόρτωση και μεταφορά σύμμεικτων απορριμμάτων.

2. Δραστηριότητες κομποστοποίησης - διαλογής – διαχωρισμού βιοαποδομήσιμων ( κλαδέματα – οργανικά )  σε επίπεδο οικιακό - δήμου ή ομάδας δήμων.Οι παραπάνω δραστηριότητες πρέπει να ασκούνται από τον Δήμο σε διακριτούς χώρους μέσα σε μια ενιαία Αποκεντρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΑΕΔΑ) Δημοτικής εμβέλειας (δυνατότητα διαδημοτικών συνεργιών με την προϋπόθεση της εγγύτητας).

Η υφιστάμενη νομοθεσία Ευρωπαϊκή – Εθνική δεν προβλέπει την καταστρατήγηση των στόχων της ιεράρχησης διαχείρισης των αποβλήτων (σχέδιο 2), δηλαδή πρόληψη – επανάχρηση -ανακύκλωση-ανάκτηση-απόρριψη.

Επομένως  όποια μέθοδος παρουσιαστεί σαν ιδανική λύση και δεν ενσωματώνει την ιεράρχηση διαχείρισης των αποβλήτων δεν χρηματοδοτείται και δεν καταγράφει τα δεδομένα απομείωσης των αστικών αποβλήτων, με σίγουρο αποτέλεσμα την επιβολή προστίμων από την ΕΕ. Πρόστιμα που επιβάλλονται στους Δήμους πλέον με υποχρέωση τους να αυξήσουν άμεσα τα Δημοτικά τέλη καθαριότητας. Το ίδιο θα συμβεί και εάν δεν εφαρμοστεί άμεσα ένα Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) με γνώμονα την  οικολογική αντιμετώπιση του θέματος των αποβλήτων που παράγουν οι πολίτες και διαχειρίζονται οι Δήμοι.

Το ΤΣΔΑ πρέπει να το αγκαλιάσουν συνειδητά οι δημότες και να το εφαρμόσουν για να έχει τα επιθυμητά περιβαλλοντικά αποτελέσματα (μεταξύ άλλων και το κλείσιμο της χωματερής της Φυλής) και να απομειωθούν σταδιακά τα Δημοτικά τέλη καθαριότητας .

Επομένως σημασία έχει η άμεση χωροθέτηση των προβλεπόμενων εγκεκριμένων τοπικών εγκαταστάσεων στο Δήμο μας, με όλες τις προβλεπόμενες περιβαλλοντικές εγκρίσεις και άδειες λειτουργίας. Άρα όχι εγκαταστάσεις καύσης – ενεργειακής αξιοποίησης αποβλήτων ή ακόμη και επεξεργασίας του σύμμεικτου υπολείμματος προς τελική διάθεση, του οποίου η διαχείριση είναι αρμοδιότητα κυρίως της Περιφέρειας Αττικής και του ειδικού φορέα της Ε.Δ.Σ.Ν.Α.  

Είμαστε λίγο πριν το καθοριστικής σημασίας έτος 2020 και η δράσεις για την απομείωση των αστικών στερεών αποβλήτων στην ουσία δεν έχει αποφέρει καρπούς μέχρι σήμερα.

Η μέριμνα μας σαν Δήμος, για την επιτάχυνση των δράσεων και την λειτουργία των αναγκαίων υποδομών σχετικά με την τοπική διαχείριση των στερεών αστικών αποβλήτων, έχει ήδη καθυστερήσει δραματικά. 

                                                                                                                                  
                                                                                                         ΡΙ.ΚΙ.Π.   Β.Β.Β.


*  ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ οι ΘΕΣΕΙΣ & ΔΡΑΣΕΙΣ της ΡΙ.ΚΙ.Π.   Β.Β.Β. για τη ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ             
    των  ΑΣΤΙΚΩΝΑΠΟΒΛΗΤΩΝ στον ΣΥΝΔΕΣΜΟ => 
                              http://rikipvvv.blogspot.gr/search/label/ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ τα ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ(σχέδιο 1) = ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ
                                                                                                      

 (σχέδιο 2) = ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗΣ   ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗΣ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
                                              ΑΣΤΙΚΩΝ  ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ        

Κυριακή, 3 Δεκεμβρίου 2017

Δ.Τ. - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  ΤΗΣ  ΠΡΩΤΗΣ  ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ


     
          

                                                                


                                                                   Βούλα  3 /12 /2017     
  blogs       : http://rikipvvv.blogspot.gr/                                                     Αριθμ. Πρωτοκ. : 046 / 2017           
  Ε-mail      : rikipvvv@gmail.com                                                                     
  Facebook: www.facebook.com/rikipvvv    
                                       

Δελτίο  Τύπου – Ανακοίνωση

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  ΤΗΣ  ΠΡΩΤΗΣ  ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ  &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

Μετά και τα προχθεσινά απαράδεκτα και επικίνδυνα γεγονότα βίαιης καταστολής στο Ειρηνοδικείο της Αθήνας γίνεται πλέον απόλυτα σαφές, ότι οι πολίτες διεκδικούν δυναμικά το αυτονόητο διαχρονικό αίτημα της προστασίας της πρώτης κατοικίας. 
Η ΡΙ.ΚΙ.Π. Β.Β.Β. στηρίζει την πρωτοβουλία προστασίας συνολικά της πρώτης – κύριας κατοικίας,     η οποία ανήκει σε φυσικό πρόσωπο ή οικογένεια, από κάθε μορφής επιβουλή πλειστηριασμού      ή  κατάσχεσης, από όπου και εάν προέρχεται (τράπεζες, δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία, κλπ) χωρίς καμία άλλη υποσημείωση ή εξαίρεση. Το σπίτι αυτό που στεγάζει κάθε φυσικό πρόσωπο ή οικογένεια αποτελεί  σαφέστατα κοινωνικό αγαθό ύψιστης σημασίας και η πολιτεία όφειλε να το έχει διαφυλάξει γι αυτό το λόγο, με σαφή και ξεκάθαρο νομοθέτημα χωρίς ημερομηνία λήξης. Ακόμη και τώρα οφείλει η κυβέρνηση να  σταματήσει κάθε ενέργεια πλειστηριασμού και κατάσχεσης της πρώτης – κύριας κατοικίας, η οποία ανήκει σε φυσικό πρόσωπο ή οικογένεια      και να φέρει άμεσα προς ψήφιση στη Βουλή νόμο καθολικής προστασίας αυτής της κατοικίας,     τον οποίο οφείλουν να στηρίξουν όλα τα πολιτικά κόμματα.
Η προστασία και η διευκόλυνση της λειτουργίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι απόλυτα και άμεσα αναγκαία. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν την βάση – ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας προσφέροντας διαχρονικά εργασία με αξιοπρεπείς όρους.  Για το λόγο αυτό πρέπει να υπάρξει πλέγμα προστασίας και στήριξης με απλούς και  σαφείς όρους που θα έχουν εφαρμογή στην πλειονότητα αυτών των επιχειρήσεων. 
Σημαντική επίσης για την ανακούφιση των λαϊκών στρωμάτων είναι η προστασία του εισοδήματος, το οποίο εξασφαλίζει την διαβίωση τους, από τον κίνδυνο ή την επίβουλή της κατάσχεσης από οποιονδήποτε. 
Σε κάθε περίπτωση οι πολιτικές φτωχοποίησης του λαού μας πρέπει να τερματιστούν και να διεκδικήσουμε όλα τα κοινωνικά κεκτημένα που μας στερήθηκαν βίαια και  την αύξηση των κοινωνικών παροχών.
                                                                                                      ΡΙ.ΚΙ.Π.   Β.Β.Β.
Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2017

ΣΤΗΡΙΞΗ  ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΑΘΩΝ
                                                        


                                Βούλα  23/11/2017     

  blogs          : http://rikipvvv.blogspot.gr/                                                Αριθμ. Πρωτοκ. : 045 / 2017          
   Ε-mail        : rikipvvv@gmail.com                                                                     
  Facebook   : www.facebook.com/rikipvvv   

                                                                                                 ΣΤΗΡΙΞΗ  ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΑΘΩΝ


Η ΡΙ.ΚΙ.Π.  Β.Β.Β. συμμετέχοντας στην αλυσίδα αλληλεγγύης για την στήριξη και ανακούφιση των πληγέντων από τις καταστροφικές πλημμύρες της 15 Νοεμβρίου, συγκέντρωσε αναγκαία είδη, σύμφωνα με την επίσημη λίστα που δημοσιοποιήθηκε και τα αποστέλλει στις πληγείσες περιοχές για να διανεμηθούν σε όσους τα έχουν ανάγκη.

Ευχόμαστε να τελειώσει σύντομα ο εφιάλτης που βιώνουν οι συμπολίτες μας που επλήγησαν από τις καταστροφικές πλημμύρες και για αυτό απαιτείται άμεσα η αλληλέγγυα στήριξη όλων μας.

Η επαγρύπνηση και διεκδίκηση όλων μας για να ληφθούν άμεσα όλες οι απαραίτητες πρωτοβουλίες και μέτρα πρόληψης και προστασίας από ανάλογα φαινόμενα είναι το διακύβευμα της επόμενης μέρας. Η απόδοση των υπαρκτών ευθυνών πρέπει να γίνει αμέσως μετά από την επούλωση των πληγών που άφησε η καταστροφική πλημμύρα, ευθύνες που προέρχονται από δεκαετίες πίσω και αφορούν τόσο τις εγκληματικές παραλείψεις, όσο και τις πρακτικές συναλλαγής και εξυπηρετήσεων μικρών και κυρίως μεγάλων συμφερόντων, που οδήγησαν σε αυτό το τραγικό αποτέλεσμα.           

 Οι δικαιολογίες και η επίκληση της αδηφάγου γραφειοκρατίας και των αναποτελεσματικών δαιδαλωδών διαδικασιών  σε όλα τα επίπεδα της Δημόσιας Διοίκησης πρέπει να τερματιστούν άμεσα. Πέρα και πάνω απ΄ όλα βρίσκεται η ανθρώπινη ζωή και η προστασία της και κάθε πράξη και έργο της Δημόσιας Διοίκησης οφείλει να την έχει σε προτεραιότητα όταν παίρνει αποφάσεις.

Η διασφάλιση της προστασίας της ανθρώπινης ζωής βρίσκεται σε πλήρη αρμονία με κάθε δράση και έργο που σέβεται και προστατεύει το φυσικό περιβάλλον, γιατί ο άνθρωπος έχει σαν βασική ανάγκη το υγιές φυσικό περιβάλλον για να εξασφαλίσει ισορροπημένη και αξιοπρεπή διαβίωση.                                                      Με αμέριστη αλληλεγγύη                                                 

ΡΙ.ΚΙ.Π.  Β.Β.Β.

Σάββατο, 18 Νοεμβρίου 2017

18 - 26 Νοεμβρίου 2017: Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μείωσης Αποβλήτων Όλη η Ευρώπη μαζί στον αγώνα για τη μείωση των αποβλήτων

               18 - 26 Νοεμβρίου 2017
Ευρωπαϊκή Εβδομάδα        Μείωσης Αποβλήτων 


 Όλη η Ευρώπη μαζί στον αγώνα για τη μείωση των αποβλήτωνΤην πρωτοβουλία στηρίζει το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣÞ              Η   ΡΙ.ΚΙ.Π.  Β.Β.Β.στηρίζει αυτή την πρωτοβουλία και καλεί όλους να συμμετέχουν, να αποδεχτούν και να εφαρμόζουν τις πρακτικές συμβουλές για απομείωση των αποβλήτων και να  συμμετέχουν επίσης ενεργά σε διαδικασίες επανάχρησης και ανακύκλωσης, διεκδικώντας την άμεση εφαρμογή του διαχωρισμού στην πηγή των ανακυκλώσιμων στο Δήμο μας. 


Η διαχείριση των αστικών αποβλήτων με την ορθολογική, περιβαλλοντικά και οικολογικά ορθή μέθοδο, η οποία είναι και ευρωπαϊκά και εθνικά αποδεκτή, είναι υπόθεση και ευθύνη όλων των πολιτών, οι οποίοι πρέπει να συμμετέχουν ενεργά και άμεσα στην συλλογική προσπάθεια για απομείωση του όγκου των αποβλήτων και την ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή. 
                              Η ανακύκλωση είναι δείγμα πολιτισμού.
                                                     -------------------   Ο   --------------------Ακολουθεί παρουσίαση για το θέμα από το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ.

& η ανακοίνωση της 1ης Εκδήλωσης - Συζήτηση με ΘΕΜΑ:

Λιγότερα απόβλητα - Καλύτερη ζωή

                 Δευτέρα 20 Νοεμβρίου  7:00μ.μ,               


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 13.11.2017 

Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μείωσης Αποβλήτων (18 - 26.11.2017) το Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece διοργανώνει μια σειρά παρεμβάσεις με σύνθημα "Λιγότερα απόβλητα - Καλύτερη ζωή".

Τη Δευτέρα 20.11.2017 θα συζητήσουμε το θέμα της Διαχείρισης των Αστικών Αποβλήτων στην κοινωνία, παρουσιάζοντας το νομικό καθεστώς, καλές πρακτικές και εγχειρήματα σε Δήμους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, πρακτικούς οδηγούς για την μείωση των αποβλήτων, την επανάχρηση, την ανακύκλωση κ.λπ.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στα  γραφεία των ΦτΦ: Ανθέων 72, Χαϊδάρι, 124 61

                                                              =============


        Προτάσεις των ΦτΦ  για την μείωση των αποβλήτων πριν από την ανακύκλωση


Το Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece συμμετέχει και στη φετινή Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μείωσης Αποβλήτων, 18 - 26 Νοεμβρίου 2017, παρουσιάζοντας ορισμένα από τα βασικά στοιχεία της εκστρατείας που προγραμματίζει με θέμα «Λιγότερα απόβλητα -  Καλύτερη ζωή».


Με την εκστρατεία των ΦτΦ «Λιγότερα απόβλητα -  Καλύτερη ζωή»:

Φιλοδοξούμε να λειτουργήσουμε ως «επισπεύδοντες» προς κάθε Δημόσια αρχή και οργανισμό και ιδιαίτερα προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης,  για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής και Εθνικής Νομοθεσίας.
Προγραμματίζουμε να κάνουμε ένα ακόμα βήμα, αυτή τη φορά απευθυνόμενοι παράλληλα προς την κοινωνία και τους πολίτες, προτείνοντας «εργαλεία», τρόπους και μεθόδους για τη μείωση του όγκου των απορριμμάτων και την οικολογικότερη διαχείρισή τους, προς όφελος της κοινωνίας, της οικονομίας και της δημόσιας υγείας.
Οι ΦτΦ θεωρούν ότι η ορθολογικότερη/ οικολογικότερη διαχείριση των αστικών αποβλήτων είναι «άρρηκτα συνδεδεμένη με την αλλαγή συμπεριφοράς και αντίληψης των πολιτών και των επιχειρήσεων» αλλά και με την αξιόπιστη, αποτελεσματική και κοινωνικά δίκαιη εφαρμογή του Εθνικού, αλλά και των Περιφερειακών και των Τοπικών σχεδίων.
Η θέση μας είναι ότι «Το καλύτερο απόβλητο είναι αυτό που δεν παράχθηκε ποτέ» και για αυτό δίνουμε μεγαλύτερο βάρος ιεραρχικά στην πρόληψη, στην ελαχιστοποίηση του όγκου των αποβλήτων, στην επαναχρησιμοποίηση και στη συνέχεια, ως τέταρτη, και όχι ως καλύτερη επιλογή, την ανακύκλωση.

Συγκεκριμένα θεωρούμε ότι ανακύκλωση δεν είναι μόνο ο μπλε κάδος και πως υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες διαχωρισμού και τοποθέτησης των υλικών σε ξεχωριστούς κάδους όπως π.χ. γυαλί, χαρτί, μελάνια, μπαταρίες, λαμπτήρες κ.ά.
Υπάρχουν και κατηγορίες υλικών όπως π.χ. τα κλαδέματα, ελαστικά, τηγανέλαια, μπάζα κ.λπ. που και για αυτά υπάρχει η δυνατότητα αποκομιδής και διαχείρισης με έναν ορθολογικό, οικολογικό και οικονομικό τρόπο.

Ορισμένες προτάσεις για τη μείωση των αποβλήτων πριν από την ανακύκλωση:
1.     Επιλέξτε επαναχρησιμοποιούμενες τσάντες ή το παραδοσιακό δίχτυ για να μεταφέρετε τα ψώνια σας,
2.     Αποφύγετε την σπατάλη τροφίμων που δημιουργεί οργανικά απόβλητα (Έχουμε εκδώσει ειδικό ενημερωτικό φυλλάδιο),
3.     Αγοράστε χύμα προϊόντα, όταν σας δίνεται η ευκαιρία, ή επιλέξτε συσκευασίες μεγάλου μεγέθους,
4.     Προτιμήστε οικολογικά, επαναφορτιζόμενα ή αναγομωμένα προϊόντα,
5.     Πίνετε νερό της βρύσης όταν αυτό είναι πόσιμο,
6.     Αγοράστε προϊόντα που η συσκευασία τους μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί όπως π.χ. φιάλες και όχι κουτάκια μιας χρήσης.
7.     Χρησιμοποιήστε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες,
8.     Περιορίστε όσο γίνεται τη χρήση του εκτυπωτή σας,
9.     Ξεκινήστε την κομποστοποίηση (μπορούμε να σας ενημερώσουμε για τους τρόπους),
10.  Προσφέρετε τα ρούχα ή τα είδη που δεν χρειάζεστε, κατά προτίμηση σε κοινωνικές δομές και χώρους αλληλεγγύης (θα εκδώσουμε ειδικό κατάλογο),
11.  Δανειστείτε ή ενοικιάστε εργαλεία,
12.  Επισκευάστε προϊόντα ή συσκευές που έχουν χαλάσει,
13.  Συνεργαστείτε με το Δήμο σας για τη απομάκρυνση των κλαδεμάτων από τον κήπο σας,
14.  Μάθετε πού είναι τα πράσινα σημεία στο Δήμο σας και φροντίστε να μεταφερθούν εκεί είδη, συσκευές, έπιπλα  κ.λπ. που δεν τα χρειάζεστε. Αν δεν υπάρχουν πράσινα σημεία, απαιτείστε από το Δήμο σας να τα δημιουργήσει. Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πράσινα σημεία.

Συγκεκριμένες οδηγίες για την επανάχρηση και την ανακύκλωση, καθώς και παρουσίαση καλών πρακτικών  και της βασικής νομολογίας θα παρουσιάσουμε σε ειδικό φυλλάδιο κατά τη διάρκεια της εκστρατείας των ΦτΦ «Λιγότερα απόβλητα -  Καλύτερη ζωή».